تا حالا دو دفه مبانی برق گلابی رو با دو تو استاد گلابی
افتادم.ارتعاشاتم دوبار با استاد گلابی افتادم.طراحی رم احتمالا همی
اتفاق میفته.

--
Sae13 M