دیگه مطمئنا منم باید بخونم.حالا که دلتنگی داره رفیق تنهاییم میشه کوچه
ها نارفیق شدن.
حالا که هی میخوان شب و روز به همدیگه دروغ بگن.ساعتام دقیق شدن.

طلوع من طلوع من وختی غروب پر بزنه موقع رفتنه منه.
طلوع من طلوع من وختی غروب پر بزنه موقع رفتنه منه.
‏ نمیدونم خوشالم مشروط نشد یا ناراحت

--
Sae13 M