پدر شیش ترین رفیقم مرد :-( نمی تونم برم خونه همه غیبتا مجازم تمو شد