دی جدی جدی نمیام البتته ترم پیش نیمدم سودی ندشت بیشترم افتادم حالا ای دفعه ببینیم چی میشه خدافظ ;-) امتحانا تمو شد