پشت سالن کنفرانس

ما يه سالن کنفرانس داريم که تا هشته شب دسه دختريه ا هشت به بد دسه پسرايه بد دخترا امدن اينه زدن پشته در !!!! هر کار بکنی حقيقت ايينه که دخترا عقلی ندارن نه که چون ما پسرم اينه ميگم نه حقيقته نيس؟ خوب قيره مری کوری يه پژوهشگره ديگيه زن بگين تا بدونيم!!!!!!