سلام

مشکل وبلاگما فمیدم مشکلش ا یه پستم بوده چن تو ا پستام که پاک کردم درست شد