سلام ای عکس اول نشریه انرژی دانشگا گرفتم (اسم نشریه مطمئن نیستم) به متنش توچه کنین

DSC01344

 

من بچم ادعا بزرگ بودنم میشه ولی حقیقتا چه ربطی بین کتاب شعله و احتراق و فرهنگ و معارف اسلامی هس؟

خدمتی بزرگ به علم و دانشگاه و دانشجو می گفتی گنا کبیره نبود