سلام

صد درجه کلوب که یادتونه ؟

گفتم باش میشه اخبار بی یی سی رو به صورت کامل و رادیو فردا و صدا امریکا رو به صورت سرفصل خوند ؟

خوب حالا میخوام یادتون بدم چجور از فیلترش بگذرین

اول داخل کلوب شین بعدشم برین ای ادرس والسلام