پنشنبه چهلم اقامه (بابا مامانم ولی چون سیده بش می گفتیم اقا)  تازه فهمیدم ا نظر من نقش پیرا مردنه ولی چون برام کسی نگفتود بم ور خورده