سلام تا بعد عید به نت دسنرسی ندارم  فقط تویترم با مبایل به روز می کنم خدافظ l2mnp755hnvmqvio35hr.png