امرو با ای نیت اومدم که آقا میام نت ولی کتابم میارم پا لپ ناپم می خونم ولی چار ساعته ایجام کتابمم باز نکردم البته فبلش می دونسم م به هیچ وجه نمخونم چه با نت چه بی نت .

باید تدبیری دیگه بی اندیشم :دی