سلام
نمی دونم عقده ای تهمت زشتیه ؟!
به نظر من که حقیقت بود البته منظورم دینی یه
من که کسی ندیدم عقده ای از مدهبش دفاع نکنه و به بقیه توهین نکنه