یادمه 13گردی پیش عمه نشسودم.بعد یکی اشناوا دخترم نشسود.دشتم رو گوشی
عمه نرم افزار می ریختم.به نظر خودم مثه همیشه باش شوخیم می کردم مزه می
ریختم.بعدش که با آبجیمو عمه پا شدیم با هم گفتن به طرز چندش آوری مزخرف
بودی خودت جلو دخترو لوس کردی!
وختی نظر جفتشون ای بود حتما درسته دیه!
ولی فک می کردم مثه همیشه یم :-(


--
Sae13 M