ایقد سوزم می گیره همه خونه می گن بخون!
فک کنم دی ایقد بزرگ شدم که ملت دی برام تعیین تکلیف نکنن.


--
Sae13 M