نکته
تو بحثا جنجال بر انگیز.مسیجو چت کار رو خراب می کنه.منظورتو نمی تونی
برسونی یا ادبیات تایپت خفنه پر متلکه طرف ممکنه داستانا بسازه و ازت بدش
بیا!
مطالب جنجالی فقط تلفونی بگین.که یه بحث بی اررش پیش پا افتاده دردسر نسازه.

--
Sae13 M