نمی دونم چرا ا ای خوانندا جوون در حد ... نه اصلا در حد قدرمطلق بدم
میا.شاید حسودیم می شه ولی فک نکنم!چون اصلا دلم نمی خوا جا ایجور
موجودای لوس چندش آور باشم.
نمی دونم چرا ملت خوششون میا!اصلا درک نمی کنم!

--
Sae13 M