خیلی سخته بین سس فلفلی تیز و ترشی سیر تیز پاکستانی فقط یکیو انتخاب کنی.
چیزی که ساده ی اینه که حساسیت داری پات اتیش میگیره جرات نکنی به کسی
بگی چون فقط میشنوی م که گفتم نخور اذیتت میکنه ضرر داره.

--
Sae13 M