چار ساعت پیش به ای نتیجه رسیدن ونتاژ پوینت با ای که دوباره امریکاییا
مثلا منجی بودن قشنگترین اکشنی بود که امسال دیدم.حتی بهتر ا هیتمن.
الانم به ای نتیجه رسیدم جونو قشنگ ترین فیلمی بود که امسال دیدم حتی
بهتر ا سوونی تاد

--
Sae13 M